OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców (spółek prawa handlowego, spółdzielni i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Przygotowując ofertę dla tej grupy Klientów, uwzględniliśmy specyficzny charakter problemów prawnych w biznesie, dla rozwiązania których konieczna jest kompleksowa analiza zagadnienia,
z uwzględnieniem kilku dziedzin prawa, skutków w sferze podatkowej oraz konsekwencji finansowych.

Przedsiębiorcom oferujemy usługi prawne w obszarze:

prawa gospodarczego

Zapewniamy pomoc prawną w zakresie: tworzenia, przekształcania, łączenia i likwidacji podmiotów gospodarczych, prawa upadłościowego i naprawczego (opracowania strategii restrukturyzacji, postępowań ugodowych i układowych, przygotowania wniosków o upadłość likwidacyjną oraz o upadłość z możliwością zawarcia układu). Doradzamy w temacie prawa spółdzielczego, prawa papierów wartościowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz co do prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych. Ponadto oferujemy pomoc prawną podczas kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

prawa podatkowego

Opracowujemy analizy przepisów oraz sporządzamy opinie co do podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości. Zapewniamy doradztwo prawne
w przypadku kontroli podatkowej oraz reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi i sadami administracyjnymi w sprawach podatkowych. Sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji podatkowych w indywidualnej sprawie.

prawa celnego

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych przed organami celnymi, w szczególności dotyczących ustalania właściwej klasyfikacji taryfowej.

prawa własności intelektualnej

Kancelaria świadczy pomoc związaną z ochroną praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, a także patentów na wynalazki. Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących naruszenia zasad nieuczciwej konkurencji lub praw ochronnych.

prawa cywilnego (prawa umów w obrocie gospodarczym)

Od wielu lat doradzamy w zakresie konstruowania umów w obrocie gospodarczym tj. umów: sprzedaży (w tym sporządzania ogólnych warunków umów), dostawy, darowizny, najmu, dzierżawy, umów o roboty budowlane, o dzieło, leasingu, zlecenia, pożyczki, kredytu, użyczenia i innych umów nazwanych, nienazwanych oraz mieszanych. Szczególnie bliskie są nam zagadnienia dotyczące obrotu nieruchomościami oraz windykacji należności.

prawa pracy

Oferuje kompleksowe usługi z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorców. Doradzamy w temacie umów o pracę
i cywilnoprawnych form zatrudnienia, w tym kontraktów menedżerskich. Opiniujemy i sporządzamy projekty układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania. Reprezentujemy Klientów w sprawach o naruszenie zakazu konkurencji.

prawa zamówień publicznych

Pomagamy przy sporządzaniu ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego oraz doradzamy zamawiającym.

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom biznesu, oferujemy pomoc prawną wykonywaną w następujących formach:

stała obsługa prawna

Ta forma współpracy jest szczególnie polecana przedsiębiorcom, którzy w swojej codziennej działalności spotykają się z problemami prawnymi. Klient zyskuje możliwość bieżącego i szybkiego kontaktu z prawnikiem (osobiście, drogą mailową lub telefoniczną), zaś Kancelaria posiada dobre rozeznanie w jego sytuacji, co pozwala na bardziej precyzyjne doradztwo. Ponadto, łatwo jest wówczas ustalić koszty obsługi prawnej, gdyż są one z góry określone. Z naszej strony oferujemy możliwość odbywania dyżurów w siedzibie firmy Klienta.

doradztwo w zakresie tworzenia i przekształcania podmiotów gospodarczych

Pomagamy wybrać optymalną formę prawną dla prowadzenia planowanej działalności gospodarczej, analizując konkretne uwarunkowania, zwłaszcza co do zasad ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz skutków podatkowych. Przygotowujemy dokumenty konieczne dla wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz innych rejestrów, sporządzamy projekty uchwał organów spółek, statuty, regulaminy rad nadzorczych oraz regulaminy zarządów.

prowadzenie negocjacji, uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek i spółdzielni

Oferujemy reprezentowanie Klienta w sprawach pozasądowych przede wszystkim w negocjacjach i mediacjach, a także udział z głosem doradczym w posiedzeniach organów spółek i spółdzielni.

sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz, projektów umów i innego rodzaju dokumentów

Kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu ekspertyz i opinii prawnych, z zakresu prawa gospodarczego oraz podatkowego i celnego. Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentów w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Sporządzamy projekty (wzory) umów używanych w firmach, w tym ogólne warunki umów. Analizujemy ryzyko prawne planowanych inwestycji oraz doradzamy jak najlepiej zabezpieczyć interesy Klienta.

reprezentowanie w sprawach sądowych, podatkowych i administracyjnych

Oferujemy pomoc w prowadzeniu spraw, zarówno przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed organami administracji (podatkowymi, celnymi i in.). Obejmuje ona zarówno przygotowanie do wszczęcia postępowania sądowego czy też administracyjnego lub podjęcia obrony interesów Klienta jak i jego reprezentacje przed właściwymi organami, a także na etapie postępowania egzekucyjnego. Szczególnie dbamy o to, aby zapewnić Klientowi dokładną informację o obranej strategii prowadzenia sprawy oraz stanie jej realizacji.

bieżące doradztwo prawne

Polecane tym przedsiębiorcom, którzy w swojej działalności jedynie sporadycznie potrzebują konsultacji z prawnikiem. Porada obejmuje odpowiedź (zwykle ustną) na przedstawione pytanie prawne, w sytuacji, gdy nie jest wymagane sporządzenie pisma, ani też podjęcie działań przed sądem lub innym organem.


 

AKTUALNOŚCI

NASZ BLOG

Pełnomocnik czy organ spółki- kilka słów o prokurencie

 

W ostatnim czasie w dwóch, różnych, prowadzonych przeze mnie sprawach, podniesiony został zarzut nieważności czynności prawnej (w jednym wypadku – umowy, w drugim – oświadczenia w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem) wywodzony z niewłaściwej reprezentacji osoby prawnej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).  Zapraszamy do lektury artykułu na blogu.


KONTAKT

Andrychów
ul. Brzegi 5a/18
tel. 33 870 28 06
fax 33 875 14 03
pn.-pt. 9.00-17.00
 
Kęty
ul. Kościuszki 15
tel.  33 845 50 10
pn.-cz. 9.00-16.00
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny