SPECJALIZACJE

 

Prawo gospodarcze

 • prawo umów handlowych
 • prawo spółek handlowych
 • prawo spółdzielcze
 • prawo papierów wartościowych
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych
 • swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Prawo podatkowe

 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • podatek od towarów i usług
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości
 • kontrola podatkowa
 • przeniesienie odpowiedzialności za zaległości podatkowe na osobę trzecią

Prawo celne

 

Prawo cywilne

 • prawo umów cywilnych (sprzedaż, darowizna, najem, dzierżawa, roboty budowlane, dzieło, leasing, zlecenie, pożyczka, kredyt, użyczenie i inne)
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym z tytułu szkód komunikacyjnych i pracowniczych
 • prawo ubezpieczeń
 • prawo rzeczowe, w tym prawo nieruchomości (zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, służebności, zastaw, hipoteka, księgi wieczyste)
 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, testamenty)
 • prawo lokalowe (ochrona praw lokatorów, najem lokalu, własność lokalu, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielcze prawa do lokalu)

Prawo własności intelektualnej

 • prawo patentowe
 • prawo znaków towarowych
 • prawo wzorów przemysłowych i użytkowych

Prawo administracyjne

 • prawo samorządu terytorialnego
 • prawo finansowe
 • prawo budowlane
 • gospodarka nieruchomościami
 • gospodarka komunalna
 • prawo zamówień publicznych

Prawo pracy

 • umowy o pracę i cywilnoprawne formy zatrudnienia, w tym kontrakty menedżerskie
 • układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania
 • odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • odprawy pracownicze, w tym z tytułu zwolnień grupowych
 • zakaz konkurencji

Prawo rodzinne

 • rozwody i separacje,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • rozliczenia między małżonkami po ustaniu wspólności majątkowej, w tym podział majątku
 • stosunki między rodzicami a dziećmi, w tym kontakty i alimenty

 

 

AKTUALNOŚCI

NASZ BLOG

Pełnomocnik czy organ spółki- kilka słów o prokurencie

 

W ostatnim czasie w dwóch, różnych, prowadzonych przeze mnie sprawach, podniesiony został zarzut nieważności czynności prawnej (w jednym wypadku – umowy, w drugim – oświadczenia w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem) wywodzony z niewłaściwej reprezentacji osoby prawnej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).  Zapraszamy do lektury artykułu na blogu.


KONTAKT

Andrychów
ul. Brzegi 5a/18
tel. 33 870 28 06
fax 33 875 14 03
pn.-pt. 9.00-17.00
 
Kęty
ul. Kościuszki 15
tel.  33 845 50 10
pn.-cz. 9.00-16.00
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny